người đình công trong Tiếng Anh là gì?

người đình công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đình công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đình công

    striker