người đã được làm lễ kết nạp trong Tiếng Anh là gì?

người đã được làm lễ kết nạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đã được làm lễ kết nạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đã được làm lễ kết nạp

    * dtừ

    initiate