người đào rãnh trong Tiếng Anh là gì?

người đào rãnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đào rãnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đào rãnh

    * dtừ

    ditcher