người đào mương trong Tiếng Anh là gì?

người đào mương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đào mương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đào mương

    * dtừ

    ditcher, trencher