người đàn bà nắm toàn quyền trong Tiếng Anh là gì?

người đàn bà nắm toàn quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàn bà nắm toàn quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàn bà nắm toàn quyền

    * dtừ

    arbitress