người đàn bà lắm mưu đồ trong Tiếng Anh là gì?

người đàn bà lắm mưu đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàn bà lắm mưu đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàn bà lắm mưu đồ

    * dtừ

    intrigante