người đàn bà đẹp chim sa cá lặn trong Tiếng Anh là gì?

người đàn bà đẹp chim sa cá lặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người đàn bà đẹp chim sa cá lặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người đàn bà đẹp chim sa cá lặn

    * dtừ

    charmer