người ăn mặc lôi thôi lếch thếch trong Tiếng Anh là gì?

người ăn mặc lôi thôi lếch thếch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ăn mặc lôi thôi lếch thếch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ăn mặc lôi thôi lếch thếch

    * dtừ

    grub