lối trong Tiếng Anh là gì?

lối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lối

  style; manner; way

  tôi không thích lối sống của cô ta i don't like her way of living

  lối nói/viết/suy nghĩ way of speaking/writing/thinking

  way

  cô ấy đi lối nào? which way did she go?

  mời ông đi lối này! step this way, please!

  about; around; approximately

  cô ta lối 20 tuổi she is about twenty

  xem hách dịch

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lối

  * noun

  style; way; manner

  tôi không thích lối sống của cô ta: I don't like her way of living. about; approximately

  cô ta lối hai mươi tuổi: she is about twenty

  * noun

  path; way

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lối

  way, direction, path, trail, manner, method, fashion, style, paradigm