lối thông trong Tiếng Anh là gì?

lối thông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối thông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối thông

    (mountain) pass