lối dệt trong Tiếng Anh là gì?

lối dệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối dệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối dệt

    * dtừ

    texture