lối đi trong Tiếng Anh là gì?

lối đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối đi

    path; alley

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối đi

    way, path, alley