lối sống trong Tiếng Anh là gì?

lối sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối sống

    way of life; lifestyle

    lối sống phóng túng bohemian lifestyle

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối sống

    way of life, lifestyle