lối xã giao trong Tiếng Anh là gì?

lối xã giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối xã giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối xã giao

    * thngữ

    company manners