lối so sánh trong Tiếng Anh là gì?

lối so sánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối so sánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối so sánh

    * dtừ

    simile