lối chừng trong Tiếng Anh là gì?

lối chừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chừng

    about, approximately

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối chừng

    about, approximately