lối mị dân trong Tiếng Anh là gì?

lối mị dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối mị dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối mị dân

    * dtừ

    demagogism