lối gôtic trong Tiếng Anh là gì?

lối gôtic trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối gôtic sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối gôtic

    * dtừ

    gothicism