lối viết trong Tiếng Anh là gì?

lối viết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối viết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối viết

    writing style

    lối viết của anh ấy khô cứng không có nét hài hước his writing style was dry and homourless

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối viết

    writing system, method of writing