lối mong mỏi trong Tiếng Anh là gì?

lối mong mỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối mong mỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối mong mỏi

    * dtừ

    optative

    * ttừ

    optative