lối ra vào trong Tiếng Anh là gì?

lối ra vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối ra vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối ra vào

    way in and out