lối biểu hiện trong Tiếng Anh là gì?

lối biểu hiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối biểu hiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối biểu hiện

    expression; mark

    đó cũng là một lối biểu hiện tình thương it's also a mark of affection