lối bơi crôn trong Tiếng Anh là gì?

lối bơi crôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối bơi crôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối bơi crôn

    * dtừ

    crawl