lối đi vào trong Tiếng Anh là gì?

lối đi vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối đi vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối đi vào

    * dtừ

    admittance