lối nói trong Tiếng Anh là gì?

lối nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối nói

    way, manner of speaking