lối ăn tạp trong Tiếng Anh là gì?

lối ăn tạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối ăn tạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối ăn tạp

    * dtừ

    polyphagia