lối vẽ đắp trong Tiếng Anh là gì?

lối vẽ đắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vẽ đắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vẽ đắp

    * dtừ

    impasto