lối thoát trong Tiếng Anh là gì?

lối thoát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối thoát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối thoát

    exit; outlet

    chừa một lối thoát to keep a line of retreat open

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối thoát

    way out, exit, outlet, escape route