lối sách vở trong Tiếng Anh là gì?

lối sách vở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối sách vở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối sách vở

    * dtừ

    bookishness