lối nói trại trong Tiếng Anh là gì?

lối nói trại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối nói trại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối nói trại

    * dtừ

    euphemism