lối vào trong Tiếng Anh là gì?

lối vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vào

    way in; entrance

    lối vào hang entrance to the cave

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối vào

    way in, entrance