lối tắt trong Tiếng Anh là gì?

lối tắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối tắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối tắt

    shortcut

    chúng tôi quyết định đi lối tắt qua cánh đồng we decided to take shortcut across the field

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối tắt

    shortcut (computer)