lối phụ trong Tiếng Anh là gì?

lối phụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối phụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối phụ

    * dtừ

    byway