lối ra trong Tiếng Anh là gì?

lối ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối ra

    way out; exit

    ' cấm tụ tập ở lối ra ' 'keep exit clear'

    ông biết lối ra không? can you find your way out?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối ra

    way out, exit