lối xóm trong Tiếng Anh là gì?

lối xóm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối xóm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối xóm

    (nói chung) neighbours; neighbourhood

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lối xóm

    neighbors, neighborhood