lối vào và lối ra trong Tiếng Anh là gì?

lối vào và lối ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối vào và lối ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối vào và lối ra

    entrance and exit