lối ngụy biện trong Tiếng Anh là gì?

lối ngụy biện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối ngụy biện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối ngụy biện

    * dtừ

    sophism