lối nói giáo điều trong Tiếng Anh là gì?

lối nói giáo điều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối nói giáo điều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối nói giáo điều

    * thngữ

    the (big) bow-wow style