lối kinh doanh trong Tiếng Anh là gì?

lối kinh doanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối kinh doanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối kinh doanh

    method of enterprise