lối giải thích trong Tiếng Anh là gì?

lối giải thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối giải thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối giải thích

    * dtừ

    version