lối chơi bài xnap trong Tiếng Anh là gì?

lối chơi bài xnap trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lối chơi bài xnap sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lối chơi bài xnap

    * dtừ

    snap