ở vú trong Tiếng Anh là gì?

ở vú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở vú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở vú

    to work as a wet nurse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở vú

    to work as a wet nurse