ở lổ trong Tiếng Anh là gì?

ở lổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở lổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở lổ

    (địa_phương) như ở truồng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ở lổ

    (địa phương) như ở truồng