ở dọc trong Tiếng Anh là gì?

ở dọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở dọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở dọc

    along, alongside (of)