ở năm trong Tiếng Anh là gì?

ở năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở năm

    serve (a family) on a long-term basis

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ở năm

    Serve (a family) on a long-term basis

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở năm

    serve (a family) on a long-term basis