ở rể trong Tiếng Anh là gì?

ở rể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở rể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở rể

    như gửi rể

    stay/live with one's wife's family

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ở rể

    như gửi rể