ở đó trong Tiếng Anh là gì?

ở đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở đó

    there

    anh ấy tìm thấy họ ở đó he found them there

    cô ấy không thích làm ở đó she doesn't enjoy working there

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở đó

    (is) there