ở tại trong Tiếng Anh là gì?

ở tại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở tại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ở tại

    * dtừ

    at

    * nđtừ

    domicile, domiciliate, reside