ở mức trong Tiếng Anh là gì?

ở mức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở mức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở mức

    at the level of, at a ~ level