ở sát trong Tiếng Anh là gì?

ở sát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ở sát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ở sát

    to be close to